Statuten

Artikelindex

STATUTEN

NAAM EN ZETEL
Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden bij PME.
2. De vereniging is gevestigd te Utrecht.

DOEL
Artikel 2. 1.
De vereniging heeft ten doel:
a. het in zijn algemeenheid behartigen van gezamenlijke belangen op sociaal en sociaal-economisch terrein van gepensioneerden en hun pensioengerechtigde nabestaanden voor wie de uitvoering van de pensioenovereenkomst is opgedragen aan het Pensioenfonds van de Metalektro (hierna te noemen: PME);
b. het bevorderen en realiseren van de rechten van gepensioneerden bij PME, en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het stimuleren van de samenwerking met en tussen de na te noemen lidorganisaties;
b. het oprichten en doen of helpen oprichten van organisaties voor gepensioneerden voor wie de uitvoering van de pensioenovereenkomst is opgedragen aan PME en het doen aansluiten van deze organisaties bij de vereniging;
c. het opstellen van beleid en werkplannen;
d. het kandidaat stellen van gepensioneerden voor inspraak-, controle- en bestuursorganen;
e. het (gezien de betrokkenheid van de leden van na te noemen lidorganisaties) door middel van de aldaar bestaande interne structuur voeren van overleg met leden van het bestuur en directie van PME, en voorts door het inzetten van alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.

VERENIGINGSJAAR
Artikel 3. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

GELDMIDDELEN
Artikel 4. De vereniging verkrijgt haar middelen uit de volgende bronnen:
a. jaarlijkse contributie van na te noemen lidorganisaties;
b. donaties en schenkingen;
c. andere baten.

LIDMAATSCHAP
Artikel 5. De vereniging kent gewone leden in de vorm van lidorganisaties, zoals hierna nader omschreven.

TOEGETREDEN ORGANISATIES
Artikel 6. 1. Lidorganisaties kunnen zijn rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties die zich op grond van hun statutaire doelstelling inzetten voor het behartigen en bevorderen van materiële en immateriële belangen van bij die organisaties aangesloten gepensioneerden, nabestaanden en vervroegd permanent uit het arbeidsproces getreden aanstaande gepensioneerden alsmede van daarmee gelijk te stellen anderen, van een of meerdere bedrijven.
2. Aan een organisatie die geen rechtspersoonlijkheid bezit en die overigens aan de in het eerste lid gestelde voorwaarden voldoet kan een kandidaat-lidmaatschap worden toegekend.
3. De kandidaat-leden hebben alle rechten en verplichtingen zoals die zijn vastgesteld voor de lidorganisaties met uitzondering van het uitoefenen van stemrecht.
4. Het bestuur van de vereniging beslist over de toelating van een nieuwe lidorganisatie.
5. Het bestuur van de vereniging informeert het bestuur van het kandidaat-lid binnen een maand na indiening van het verzoek om toetreding schriftelijk omtrent toelating of eventuele bezwaren onder opgaaf van redenen en mededeling omtrent de beroepsmogelijkheid.
6. De statuten en/of het huishoudelijk reglement van de lidorganisaties mogen niet in strijd zijn met de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de vereniging.