Statuten

Artikelindex

STATUTEN

NAAM EN ZETEL
Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden bij PME.
2. De vereniging is gevestigd te Utrecht.

DOEL
Artikel 2. 1.
De vereniging heeft ten doel:
a. het in zijn algemeenheid behartigen van gezamenlijke belangen op sociaal en sociaal-economisch terrein van gepensioneerden en hun pensioengerechtigde nabestaanden voor wie de uitvoering van de pensioenovereenkomst is opgedragen aan het Pensioenfonds van de Metalektro (hierna te noemen: PME);
b. het bevorderen en realiseren van de rechten van gepensioneerden bij PME, en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het stimuleren van de samenwerking met en tussen de na te noemen lidorganisaties;
b. het oprichten en doen of helpen oprichten van organisaties voor gepensioneerden voor wie de uitvoering van de pensioenovereenkomst is opgedragen aan PME en het doen aansluiten van deze organisaties bij de vereniging;
c. het opstellen van beleid en werkplannen;
d. het kandidaat stellen van gepensioneerden voor inspraak-, controle- en bestuursorganen;
e. het (gezien de betrokkenheid van de leden van na te noemen lidorganisaties) door middel van de aldaar bestaande interne structuur voeren van overleg met leden van het bestuur en directie van PME, en voorts door het inzetten van alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.

VERENIGINGSJAAR
Artikel 3. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

GELDMIDDELEN
Artikel 4. De vereniging verkrijgt haar middelen uit de volgende bronnen:
a. jaarlijkse contributie van na te noemen lidorganisaties;
b. donaties en schenkingen;
c. andere baten.

LIDMAATSCHAP
Artikel 5. De vereniging kent gewone leden in de vorm van lidorganisaties, zoals hierna nader omschreven.

TOEGETREDEN ORGANISATIES
Artikel 6. 1. Lidorganisaties kunnen zijn rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties die zich op grond van hun statutaire doelstelling inzetten voor het behartigen en bevorderen van materiële en immateriële belangen van bij die organisaties aangesloten gepensioneerden, nabestaanden en vervroegd permanent uit het arbeidsproces getreden aanstaande gepensioneerden alsmede van daarmee gelijk te stellen anderen, van een of meerdere bedrijven.
2. Aan een organisatie die geen rechtspersoonlijkheid bezit en die overigens aan de in het eerste lid gestelde voorwaarden voldoet kan een kandidaat-lidmaatschap worden toegekend.
3. De kandidaat-leden hebben alle rechten en verplichtingen zoals die zijn vastgesteld voor de lidorganisaties met uitzondering van het uitoefenen van stemrecht.
4. Het bestuur van de vereniging beslist over de toelating van een nieuwe lidorganisatie.
5. Het bestuur van de vereniging informeert het bestuur van het kandidaat-lid binnen een maand na indiening van het verzoek om toetreding schriftelijk omtrent toelating of eventuele bezwaren onder opgaaf van redenen en mededeling omtrent de beroepsmogelijkheid.
6. De statuten en/of het huishoudelijk reglement van de lidorganisaties mogen niet in strijd zijn met de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de vereniging.


STATUS LIDORGANISATIES
Artikel 7. 1. De lidorganisaties zijn zelfstandig en met inachtneming van deze statuten vrij in het kiezen van hun organisatievorm en basisstructuur.
2. Het uitdragen van officiële standpunten naar buiten door een lidorganisatie mag niet in strijd zijn met de doelstelling van de vereniging. Indien lidorganisaties een afwijkend standpunt willen uitdragen, ten opzichte van hetgeen in verenigingsverband door de lidorganisaties is overeengekomen, dienen ze hiervoor vooraf toestemming van de vereniging te verwerven.

VERPLICHTINGEN LIDORGANISATIES
Artikel 8. Iedere lidorganisatie is gehouden tot het per kalenderjaar betalen van contributie zoals vastgesteld overeenkomstig de daartoe in het huishoudelijk reglement gegeven regels.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 9. 1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door de lidorganisatie;
b. door opzegging door de vereniging.
2. Bij opzegging door een lidorganisatie dient een opzegtermijn van ten minste zes maanden in acht te worden genomen. Opzeggingen vóór één juli van een kalenderjaar worden effectief per het einde van dat kalenderjaar. Opzeggingen ná één juli van een kalenderjaar worden effectief aan het einde van het daaropvolgende kalenderjaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van het bestuur.
3. Opzegging door een lidorganisatie kan met onmiddellijke ingang binnen één maand nadat haar een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
4. Het bestuur kan de algemene vergadering voorstellen het lidmaatschap van een lidorganisatie op te zeggen. De betrokken lidorganisatie wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld met opgaaf van redenen. In afwachting van een besluit van de algemene vergadering is de betrokken lidorganisatie geschorst. Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk wanneer:
a. een lidorganisatie heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap van de vereniging;
b. de lidorganisatie haar verplichtingen aan de vereniging niet nakomt;
c. van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap van de lidorganisatie langer te laten voortduren;
d. een lidorganisatie handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, dan wel de vereniging of één van de lidorganisaties op onredelijke wijze benadeelt.
5. De betrokken lidorganisatie kan binnen een maand na ontvangst van een kennisgeving ingevolge lid 4 en 5 van dit artikel schriftelijk beroep aantekenen bij de algemene vergadering.
6. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokken lidorganisatie geschorst en uitgesloten van het uitoefenen van lidmaatschapsrechten, met uitzondering van het recht van toegang en het recht om het woord te voeren bij die algemene vergadering waar het voorstel tot schorsing en het eventuele beroepschrift worden behandeld. Tevoren dienen de namen van de officiële vertegenwoordigers van de betrokken lidorganisatie schriftelijk aan de secretaris van de vereniging te worden gemeld. De uit het lidmaatschap van de lidorganisatie voortkomende verplichtingen blijven hangende de schorsing onverkort bestaan.
7. Een beroep tegen opzegging van het lidmaatschap dient in de eerstvolgende algemene vergadering te worden behandeld.
8. Het lidmaatschap van de betrokken lidorganisatie eindigt op de dag waarop het besluit tot opzegging van het lidmaatschap in de algemene vergadering wordt bekrachtigd. Indien de algemene vergadering het besluit tot opzegging niet bekrachtigt, wordt de schorsing met onmiddellijke ingang opgeheven.

BESTUUR
Artikel 10. 1. Elke lidorganisatie kan maximaal twee bestuurders voor het bestuur van de vereniging leveren. Zodra vijf of meer organisaties zijn aangesloten, kan per organisatie nog maximaal één bestuurder voor het bestuur geleverd worden. Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven bestuurders.
2. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd. De overige functies in het bestuur worden door het bestuur onderling verdeeld.
3. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een periode van drie jaar en zijn – aansluitend – maximaal eenmaal voor een zelfde periode herkiesbaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op.
4. Indien het aantal bestuurders beneden het vastgestelde aantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Binnen zes maanden moet echter in de vacature(s) worden voorzien.
5. De algemene vergadering kan een bestuurder te allen tijde onder opgaaf van redenen schorsen of ontslaan en wel met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Een dergelijk besluit kan echter slechts worden genomen, nadat deze bestuurder in de gelegenheid is gesteld zich in de algemene vergadering te verdedigen.
6. Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verlopen van de termijn.

BESTUUR, TAAK EN BEVOEGDHEDEN, BESLUITVORMING, COMMISSIES
Artikel 11. 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging met inachtneming van het gestelde in deze statuten en de reglementen, alsmede van de vigerende besluiten van de algemene vergadering.
2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. Zij kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.
3. Voor besluiten tot het aangaan van overeenkomst tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling van een schuld van een ander verbindt, behoeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden gedaan.
4. Het bestuur dient vooraf richtlijnen overeen te komen met de algemene vergadering en deze vast te leggen ten aanzien van;
a. het voeren van rechtsgedingen, inbegrepen arbitrages en sluiten van compromissen, met uitzondering van het voeren van een kort geding;
b. het aangaan van andere rechtshandelingen en zaken van gewicht die de vereniging financieel of anderszins binden. Als zaken van gewicht worden onder andere beschouwd: - samenwerkingsverbanden met andere organisaties; - contacten met organen die ook relaties onderhouden met lidorganisatie van de vereniging. Indien het tevoren overeenkomen van bovengenoemde richtlijnen niet heeft kunnen plaatsvinden, moet de door het bestuur genomen beslissing achteraf ter goedkeuring aan de algemene vergadering worden voorgelegd.
5. Het bestuur vergadert zo vaak als door de bestuurders en/of de algemene vergadering gewenst wordt en bij voorkeur volgens een jaarlijks tevoren in het bestuur overeen te komen rooster.
6. De oproep aan de bestuurders voor een bestuursvergadering geschiedt schriftelijk onder opgaaf van de agenda, plaats, aanvangstijd en verwachte tijdsduur van de vergadering.
7. Het bestuur kan in de vergadering slechts besluiten nemen, indien meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een dergelijke vertegenwoordiging kan bij schriftelijke volmacht van de afwezige aan een medebestuurder geschieden.
8. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
9. De voorzitter bepaalt hoe het stemmen in het bestuur plaatsvindt. Stemmen over personen geschiedt, indien ten minste één bestuurder zulks verlangt, schriftelijk.
10. Van het verhandelde in een bestuursvergadering worden notulen gemaakt, die na vaststelling ondertekend worden door de voorzitter en secretaris.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12. 1. De algemene vergadering wordt gevormd door personen die op grond van de statuten van een lidorganisatie bevoegd zijn die lidorganisatie te vertegenwoordigen dan wel door personen aan wie door het bestuur van een lidorganisatie tot deze vertegenwoordiging een controleerbare volmacht is verleend. Zij vertegenwoordigen hun eigen lidorganisatie en hebben gezamenlijk de ene stem die door de door hen vertegenwoordigde lidorganisatie in de algemene vergadering kan worden uitgebracht.
2. Een volmacht tot vertegenwoordiging van een lidorganisatie kan worden verleend aan maximaal twee personen. In overleg met het bestuur kan hiervan bij uitzondering in het belang van de voortgang in die vergadering worden afgeweken. Een bestuurder van de vereniging kan niet optreden als vertegenwoordiger.

ALGEMENE VERGADERING; PLAATS EN OPROEPING
Artikel 13. 1. De algemene vergadering wordt gehouden op een door het bestuur te bepalen plaats in Nederland.
2. De oproeping voor de algemene vergadering geschiedt schriftelijk aan de secretariaten van de lidorganisatie en niet later dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering, de dag van oproeping en die van de vergadering meegerekend. Hierbij worden de plaats, datum, aanvangstijd en te behandelen onderwerpen op de vergadering vermeld. Op een later tijdstip kan het bestuur onderwerpen die geen uitstel gedogen schriftelijk aan de lijst van de te behandelen onderwerpen toevoegen, tenzij dit met ten minste tweederde van de ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen wordt verworpen.
3. Lidorganisaties kunnen onderwerpen, ter behandeling in de algemene vergadering, indienen. Deze onderwerpen moeten zes weken voor de vergaderdatum bij het secretariaat ontvangen zijn.
4. Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden. In de jaarlijks te houden vergadering komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:
a. het algemeen jaarverslag van het bestuur over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid gedurende het afgelopen jaar;
b. het financieel jaarverslag, omvattend de balans per eenendertig december van het voorafgaande kalenderjaar, de staat van baten en lasten met toelichting over dat jaar en het daarbij behorende verslag van de in artikel 14 lid 9 genoemde kascommissie;
c. de benoeming van de kascommissie als bedoeld in artikel 14 lid 9;
d. het vaststellen van de begroting voor het komende kalenderjaar aan de hand van een door het bestuur in te dienen voorstel;
e. het vaststellen van de jaarlijkse bijdrage van de lidorganisaties op basis van deze begroting;
f. de voorziening in eventuele vacatures in het bestuur.
5. De in lid 4 van dit artikel genoemde verslagen en financiële stukken alsmede bestuursvoorstellen, dienen minimaal veertien dagen voor de vergadering, de dat van de verzending en die van de vergadering meegerekend, te worden toegezonden aan alle lidorganisaties.
6. Algemene vergaderingen, anders dan die genoemd onder lid 4, zijn buitengewone algemene vergaderingen en worden door het bestuur ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk aangekondigd, de dag van verzending van de convocatie en de dag van de vergadering meegerekend, onder vermelding van de in het tweede lid genoemde gegevens.
7. Een buitengewone algemene vergadering zal zo dikwijls worden gehouden als het bestuur dit nodig oordeelt of wanneer een of meerdere lidorganisatie(s) een daartoe met redenen omkleed verzoek heeft (hebben) ingediend. 8. Een op verzoek van een of meerdere lidorganisaties bijeen te roepen algemene vergadering dient met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel binnen vier weken na het ontvangen verzoek plaats te vinden.


ALGEMENE VERGADERING; LEIDING EN BESLUITVORMING
Artikel 14. 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en bij zijn afwezigheid door een van de andere bestuurders. In het geval dat geen bestuurder van de vereniging aanwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of een door de voorzitter aan te wijzen notulist.
3. Behoudens het bepaalde in het vierde lid van dit artikel en artikel 16 moet voor het nemen van geldige besluiten in een algemene vergadering of een buitengewone algemene vergadering meer dan de helft van de lidorganisaties vertegenwoordigd zijn.
4. Een besluit tot wijziging en vaststelling van de contributie dient plaats te vinden in een algemene vergadering waar alle lidorganisaties vertegenwoordigd zijn.
5. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld als uitgebrachte stem voor het bepalen van de meerderheid.
6. De voorzitter bepaalt of schriftelijk dan wel mondeling wordt gestemd, met dien verstande dat de stemming over personen schriftelijk geschiedt. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde vertegenwoordiger hoofdelijke stemming verlangt.
7. Bij staking van stemmen over zaken wordt het desbetreffende voorstel geacht te zijn verworpen. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft dan weer niemand de meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd en is hij/zij gekozen op wie dan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking van de stemmen wordt opnieuw gestemd. Bij wederom staken van de stemmen beslist het lot.
8. Goedkeuring van het financieel jaarverslag door de algemene vergadering strekt tot décharge van het bestuur van het gevoerde financieel beleid.
9. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van drie afgevaardigden. De leden van de kascommissie mogen geen deel uitmaken van het bestuur. Ten minste twee van de leden van deze commissie onderzoeken na beëindiging van het lopende verenigingsjaar de rekening en verantwoording van het bestuur. De kascommissie brengt schriftelijk verslag uit aan de algemene vergadering. 10. Waar in deze statuten een schriftelijke convocatie en/of verslag wordt vereist, volstaat ook communicatie per e-mail.

REGLEMENTEN
Artikel 15. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, onder andere het huishoudelijk reglement; deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet noch met deze statuten.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Artikel 16. 1. Wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging kan slechts plaatsvinden door een besluit van de algemene vergadering, waartoe schriftelijk is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld. Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, dient bij deze oproep te zijn gevoegd en ten minste dertig dagen voor de vergaderdatum, de dag van verzending van de convocatie en die van de vergadering meegerekend, aan de lidorganisaties te zijn verzonden. Een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, dient ten minste vijf dagen voor de vergadering op een daartoe geschikte plaats van de leden ter inzage worden gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
2. Een besluit tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen in een vergadering, waarin alle lidorganisaties vertegenwoordigd zijn. Mocht in de vergadering het vereiste quorum niet aanwezig zijn, dan wordt ten minste dertig dagen en ten hoogste vijftig dagen nadien een tweede vergadering gehouden, waarin over het voorstel kan worden beslist met een meerderheid van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht en het aantal aanwezige vertegenwoordigde lidorganisaties.

VEREFFENING
Artikel 17. 1. Ingeval van ontbinding is het bestuur belast met de vereffening van de baten en lasten van de vereniging, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars aanwijst.
2. Een eventueel batig saldo wordt besteed zoals de algemene vergadering bepaalt.
3. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zolang dat voor de vereffening van haar vermogen nodig is.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.

SLOTBEPALING
Artikel 18. In alle gevallen waarin de wet, deze statuten op krachtens deze statuten vastgestelde reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

OVERGANGSBEPALING
Artikel 19. In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 3 worden de bestuurders voor de eerste maal bij deze akte benoemd.