Statuten - Vervolg statuten artikel 14 t/m 19

Artikelindex

ALGEMENE VERGADERING; LEIDING EN BESLUITVORMING
Artikel 14. 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en bij zijn afwezigheid door een van de andere bestuurders. In het geval dat geen bestuurder van de vereniging aanwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of een door de voorzitter aan te wijzen notulist.
3. Behoudens het bepaalde in het vierde lid van dit artikel en artikel 16 moet voor het nemen van geldige besluiten in een algemene vergadering of een buitengewone algemene vergadering meer dan de helft van de lidorganisaties vertegenwoordigd zijn.
4. Een besluit tot wijziging en vaststelling van de contributie dient plaats te vinden in een algemene vergadering waar alle lidorganisaties vertegenwoordigd zijn.
5. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld als uitgebrachte stem voor het bepalen van de meerderheid.
6. De voorzitter bepaalt of schriftelijk dan wel mondeling wordt gestemd, met dien verstande dat de stemming over personen schriftelijk geschiedt. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde vertegenwoordiger hoofdelijke stemming verlangt.
7. Bij staking van stemmen over zaken wordt het desbetreffende voorstel geacht te zijn verworpen. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft dan weer niemand de meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd en is hij/zij gekozen op wie dan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking van de stemmen wordt opnieuw gestemd. Bij wederom staken van de stemmen beslist het lot.
8. Goedkeuring van het financieel jaarverslag door de algemene vergadering strekt tot décharge van het bestuur van het gevoerde financieel beleid.
9. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van drie afgevaardigden. De leden van de kascommissie mogen geen deel uitmaken van het bestuur. Ten minste twee van de leden van deze commissie onderzoeken na beëindiging van het lopende verenigingsjaar de rekening en verantwoording van het bestuur. De kascommissie brengt schriftelijk verslag uit aan de algemene vergadering. 10. Waar in deze statuten een schriftelijke convocatie en/of verslag wordt vereist, volstaat ook communicatie per e-mail.

REGLEMENTEN
Artikel 15. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, onder andere het huishoudelijk reglement; deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet noch met deze statuten.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Artikel 16. 1. Wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging kan slechts plaatsvinden door een besluit van de algemene vergadering, waartoe schriftelijk is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld. Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, dient bij deze oproep te zijn gevoegd en ten minste dertig dagen voor de vergaderdatum, de dag van verzending van de convocatie en die van de vergadering meegerekend, aan de lidorganisaties te zijn verzonden. Een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, dient ten minste vijf dagen voor de vergadering op een daartoe geschikte plaats van de leden ter inzage worden gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
2. Een besluit tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen in een vergadering, waarin alle lidorganisaties vertegenwoordigd zijn. Mocht in de vergadering het vereiste quorum niet aanwezig zijn, dan wordt ten minste dertig dagen en ten hoogste vijftig dagen nadien een tweede vergadering gehouden, waarin over het voorstel kan worden beslist met een meerderheid van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht en het aantal aanwezige vertegenwoordigde lidorganisaties.

VEREFFENING
Artikel 17. 1. Ingeval van ontbinding is het bestuur belast met de vereffening van de baten en lasten van de vereniging, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars aanwijst.
2. Een eventueel batig saldo wordt besteed zoals de algemene vergadering bepaalt.
3. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zolang dat voor de vereffening van haar vermogen nodig is.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.

SLOTBEPALING
Artikel 18. In alle gevallen waarin de wet, deze statuten op krachtens deze statuten vastgestelde reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

OVERGANGSBEPALING
Artikel 19. In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 3 worden de bestuurders voor de eerste maal bij deze akte benoemd.